Continuing Medical Education (CME)

Om kvalitetssikring af efteruddannelsen i karsygdomme
 Continuing Medical Education (CME)

 

Ansøgning om akkrediteringI Danmark varetages kvalitetssikring af efteruddannelsen i karsygdomme af CME-enheden under Dansk Karkirurgisk Selskab (DKKS). Kvalitetssikringen foretages i henhold til de internationale retningslinier for akkreditering af Continuing Medical Education, idet man anvender samme principper og kriterier for tildeling af CME-points som European Vascular Continuing Medical Education Committee (EVCME). Læs mere her

 

EVCME foretager primært kvalitetsvurdering af internationale uddannelsesbegivenheder afholdt på engelsk.

Den danske karkirurgiske CME-enhed under DKKS er oprettet med henblik på at kvalitetsvurdere nationale uddannelsesbegivenheder, som sædvanligvis afholdes på dansk eller en blanding af dansk og engelsk. CME enheden tilbyder derfor kvalitetsvurdering af sådanne konkrete uddannelsestilbud, når karsygdomme indgår som fagligt emneområde, uanset om målgruppen er karkirurger, interventionsradiologer, kardiologer, almen medicinere, hjertekirurger eller andre specialister.

 

Hvad er CME og hvordan kvalitetssikres CME?

Ved CME forstås den faglige efteruddannelse, som lægen, efter at have opnået speciallægeanerkendelse, tilegner sig for at vedligeholde/udvide sit faglige kompetenceniveau. Kvaliteten af efteruddannelsen sikres ved at vurdere fagligt indhold og formidling af de udbudte uddannelsesaktiviteter, ved individuel registrering af lægernes deltagelse i efteruddannelse og ved en kombination heraf.

 

CME i Danmark og internationalt

Udover DKKS har enkelte andre danske videnskabelige selskaber udarbejdet pointsystemer som grundlag for registrering af efteruddannelsesaktiviter. 
I USA har CME i flere år været obligatorisk og er afgørende for fornyelse af autorisation og recertificering af speciallægeanerkendelse.
I Europa findes både frivillige og obligatoriske efteruddannelsesregistreringssystemer. CME aktiviteter er obligatorisk i Holland og Belgien, mens det er frivilligt i England. En række EU-lande arbejder på at indføre CME.

Ansvaret for dokumentation og registrering af såvel nationale som internationale CME aktiviteter påhviler den enkelte karkirurg, idet alle CME udbydere er forpligtet til at udfærdige attestation for CME points. Der findes i Danmark intet formaliseret eller lovmæssigt krav til den efteruddannelse, som alle læger er moralsk forpligtet til at gennemføre. Grundprincippet for CME er derfor frivilligt.

 

CME enheden

Den danske karkirurgiske CME enheds opgave er at akkreditere nationale udbydere af efteruddannelsesaktiviter for så vidt angår nationale efteruddannelsestilbud med henblik på at sikre højeste standard i patientbehandlingen. CME enhedens funktion varetages af DKKS’ bestyrelse.

Hvem kan opnå status som udbyder af kvalitetssikret dansk karkirurgisk efteruddannelse?

Nationale videnskabelige selskaber og disses arbejdsgrupper, universiteter og disses associerede organisationer, Den almindelige Danske Lægeforening og lokale lægekredsforeninger. Professionelle udbydere af efteruddannelse kan ved individuel vurdering i forbindelse med konkrete uddannelsesarrangementer opnå akkreditering. For at udbrede kvalitetssikring af efteruddannelsen i karsygdomme er det den karkirurgiske CME enheds ambition ikke kun at akkreditere uddannelsestilbud til danske karkirurger, men at tilbyde akkreditering af konkrete uddannelsestilbud, når karsygdomme indgår som fagligt emneområde, uanset om målgruppen er karkirurger, interventionsradiologer, kardiologer, almen medicinere, hjertekirurger eller andre specialister.
Andre organisationer som lægemiddelfirmaer, individuelle eller en gruppe af karkirurger, som samarbejder med kommercielle organisationer eller firmaer, kan kun opnå status som udbyder i et samarbejde med én af ovenstående videnskabelige eller akademiske organisationer under forudsætning af, at sidstnævnte udarbejder efteruddannelsestilbuddets faglige indhold og er ansvarlige for, at det dette er uafhængigt af kommercielle interesser. I overensstemmelse med EVCME’s politik anerkender den danske karkirurgiske CME enhed den medicinske industris betydelige bidrag til lægevidenskabelig forskning og udvikling og opfordrer derfor virksomheder og videnskabelige og akademiske organisationer, som kan opnå CME akkreditering, til at tage indbyrdes kontakt med henblik på at udarbejde efteruddannelsestilbud indenfor karområdet (I overenstemmelse med “ACCME standards for commercial support”). 


 

Hvilke arrangementer kan opnå akkreditering?

Kurser, møder, symposier og andre undervisningsmaterialer som bøger, tidsskrifter, CD-roms, e-learning. Tildeling af CME-points foregår i overensstemmelse med EVCMEs internationalt anerkendte retningslinier. Generelt svarer én times undervisning til ét CME point - dog således at én undervisningsdag kun i særlige tilfælde kan give flere end 6 CME points. For andre undervisningsarrangmenter og -materialer findes ligeledes retningslinier for tildeling af points. For alle arrangementer gælder, at alle moderatorer, undervisere, foredragsholdere og andre bidragsydere skal udfylde en ”disclosure form”, som tilkendegiver potentielle interesse konflikter. En sådan ordning sikrer, at uddannelsestilbud kan udarbejdes åbent og gennemsigtigt i samarbejde mellem en akademisk institution og et medicinsk kommercielt firma og opnå akkreditering under forudsætning af et relevant fagligt indhold og fravær af interesse konflikter, som kan anfægtes. Endelig skal alle arrangementer evalueres skriftligt af kursusdeltagerne, således at en rapport efterfølgende kan udarbejdes.


 

Hvordan opnås akkreditering af et dansk karkirurgisk efteruddannelsesarrangement?

Ansøgning foregår via email til info@karkirurgi.dk. Ansøgningsskema kan downloades nederst på denne side. Ansøgningsskemaet skal være CME enheden i hænde senest 3 måneder før arrangementet afholdes.

 

Efter uddannelsesarrangmentets afholdelse

Organisationsmedlemmernes, foredragsholdernes og moderatorernes ”disclosure forms” opbevares af kontaktpersonen ansvarlig for det videnskabelige indhold og skal på opfordring forevises CME-enhedens repræsentanter. Kursusdeltagernes evalueringsskemaer skal indsamles og der skal til CME-enheden fremsendes en rapport, hvoraf det fremgår, hvor mange af kursustilrettelæggerne/underviserne, der har indsendt disclosure forms og hvor mange kursusdeltagere, der har udfyldt evalueringsskemaer ligesom der skal fremsendes oplysninger om evalueringen af arrangementet.


Vejledning om ansøgning af akkreditering af efteruddannelse indenfor karsygdomme, oplysning om akkreditering og retningslinier for afholdelse af akkrediterede efteruddannelsesarrangementer

Download som pdf-fil

Ansøgningsskemaet

 

De oplysninger, som fremsendes til CME-enheden, er grunddokumentet, hvorfra kvaliteten af efteruddannelsesarrangement vil blive vurderet. Ansøgningsskemaet indeholder derfor spørgsmål om vigtige problemstillinger til en kvalitativ vurdering og er baseret på EVCMEs ansøgningsskemaer, hvorfor yderligere forklaring hertil kan søges på www.uemsvascular.com. Ansøgningskemaet er selvforklarende og alle felter er obligatoriske. Ansøgningskemaet skal udfyldes med maskinskrift eller på PC ved download fra hjemmesiden. For nemheds skyld anbefales sidstnævnte, som dels tillader fremsendelse via email til info@karkirurgi.dk og dels tillader udvidelse af tekstboksene efter behov. Ufuldstændige skemaer eller skemaer udfyldt med ligegyldighed eller fejl er ikke egnede til en retfærdig bedømmelsesproces og vil derfor blive afvist. Ansøgningsskemaet skal være CME enheden i hænde senest 3 måneder før arrangementet afholdes.

 

Supplerende oplysninger

Ved medlem af organisationsudvalget forstås enhver person, som har deltaget i tilrettelæggelse og organisering af det videnskabelige program.

Ved fakultetsmedlem forstås enhver person, som deltager i det videnskabelige program enten som foredragsholder, underviser, moderator, chairman eller på anden måde som bidragsyder hertil.

For så vidt angår det videnskabelige program, organisationsmedlemmer og fakultetsmedlemmer tillades det for nemheds skyld, at programpunkter og medlemmer ikke nødvendigvis listes på selve ansøgningsskemaet, men i stedet vedlægges særskilt eller vedhæftes som almindelige tilgængelig tekstfil (i reglen Word), da sådanne tekster/filer ofte foreligger i forvejen. Sørg venligst for at sådanne tekster eller filer vedlægges eller vedhæftes særskilt med tydelig angivelse af, hvilket punkt i ansøgningsskemaet, de refererer til.

 

Beslutning om akkreditering

Beslutningen om akkreditering og antallet af tilkendte CME kreditorer vil blive fremsendt til den kontaktperson, der er ansvarlig for ansøgningsskemaet via e-mail og et akkrediteringsdiplom fremsendes samtidigt.

Antal tilkendte CME points til et akkrediteret uddannelsesarrangement

CME points tilkendes ifølge EVCMEs akkrediteringssystemet. Generelt svarer én times (=60 minutters) undervisning til ét CME point - dog således at én undervisningsdag kun i særlige tilfælde kan give flere end 6 CME points. For andre undervisningsarrangmenter og -materialer findes ligeledes retningslinier for tildeling af points. Hvis du ønsker mere information herom, findes information på EVCMEs hjemmesidehttp://www.uemsvascular.com.

 

Afholdelse af CME akkrediteret uddannelsesarrangement

Udover at udfylde ansøgningsskemaet forventes udbyderen af de CME akkrediterede program at opfylde flere andre krav for at være i overensstemmelse med intentionerne bag CME akkreditering. De fleste af disse krav er allerede vidt udbredte, men CME enheden skal herved præcisere, at udbyderen af et uddannelsesarrangement forventes at opfylde følgende krav.1) At annoncere det CME akkrediterede uddannelsesarrangement således at følgende klart fremgår:

a. Det uddannelsesmæssige formål med arrangementet,


b. Målgruppen,


c. Mulige eller potentielle interessekonflikter (organisations- og fakultetsmedlemmernes relation til eventuelle kommercielle sponsorer af CME arrangementet skal åbent beskrives for deltagerne forud for arrangementets afholdelse i alle kursusmaterialer inklusive brochurer og efterfølgende publikationer fra arrangementet),


d. Kilde(r) til kommerciel støtte,


e. Information om at satellit symposier (hvis sådanne afholdes i forbindelse med arrangementet) ikke er indeholdt i CME akkrediteringen.

2) At forberede arrangementets program på en sådan måde, at eventuelle ledsagende satellit sessioner og/eller kommercielt sponsorerede sociale arrangementer ikke interferere eller konkurrere med det akkrediterede CME arrangement.


3) At udlevere fremmøde bevis.

Fremmøde bevis (”Attendance Certificate”) udleveres til deltagerne ved programmets afslutning. Disse beviser bør indeholde standard teksten foreslået af EVCME i overensstemmelse med EACCME’s krav. I Danmark anvendes disse beviser med engelsk tekst, således at de kan opnå international anerkendelse. Certifikatet udfærdiges af udbyderen af uddannelsesarrangementet. Teksten er tilgængelig nedenfor.

4) At sikre deltagernes evaluering af CME arrangementet.

Ved afslutningen af uddannelsesarrangementet opfordres alle deltagere til at udfylde et evalueringsskema. Det anbefales at anvende CME-enhedens standard evalueringsskema, som er en direkte oversættelse af EVCMEs standard evalueringsskema. Dokumentet er tilgængeligt på denne hjemmeside. Det er et let anvendeligt dokument, som tillader efterfølgende opgørelse af evalueringen på simpel vis. Resultatet af en sådan opgørelse skal fremsendes på rapportform (se pkt. 7) efter afholdelse af det CME akkrediterede arrangement.


5) At sikre udfyldelse af ”disclosure forms” og sikre overensstemmelse med EVCMEs politik om åbenhed og gennemsigtighed. Alle organisations- og fakultetsmedlemmer skal udfylde en ”disclosure form”. Den danske karkirurgiske CME enhed opfordrer til anvendelse af en standard udgave, som kan findes her på siden, idet en engelsk udgave sikrer international anerkendelse og at eventuelle udenlandske foredragsholdere kan anvende samme formular.

 

Med sin underskrift på ”disclosure form” er alle organisations- og fakultetsmedlemmer forpligtet til at angive tilstedeværelsen af enhver finansiel interesse eller forbindelse, som personen eller udbyderen har med eventuelle økonomisk støttende firmaer eller industrielle produkter under CME arrangementet.

I de tilfælde, hvor der findes en eventuel interessekonflikt skal dette anføres overfor tilhørende før aktivitetens afholdelse og i alle kursusmaterialer inklusive brochurer og efterfølgende publikationer fra arrangementet som anført under pkt. 1c.


6) At medvirke ved CME monitorering – besøg ved CME akkrediteret arrangement.

Den danske karkirurgiske CME-enhed vil lejlighedsvis aflægge CME akkrediterede arrangementer et besøg for at monitorere afholdelsen af arrangementet i henhold til de retningslinier, som CME akkreditering foreskriver. Udbyderen forventes at medvirke hertil efter nærmere aftale og adviseres herom på forhånd.


7) At udarbejde en rapport efter arrangementets afholdelse.

CME-enheden anmoder om, at udbyderen udarbejder en rapport over det afholdte arrangement og sende den til CME-enheden (info@karkirurgi.dk). Indholdet af en sådan rapport er prædefineret og et skema til udfyldelse i forbindelse hermed kan downloades fra denne side (se Links nedenfor).

Disclosure form

Rapport efter arrangementet

Ansøgningsskema

Standard akkrediteringstekst

Evalueringsskema

Vejledning til ansøgning

 

Dansk Karkirurgisk Selskab, email: info@karkirurgi.dk - All rights reserved